Statistika bo’limi boshlig’i

Samiev Shaxzod Olimjon o’g’li
(71) 207-04-08 (706)
stat@mdo.uz